Отказ от отговорност

РАЗКРИВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Разкриване на лични данни на основание чл. 13 от Законодателен декрет № 196/03 и последващи изменения и допълнения „Кодекс за защита на личните данни“ (наричан по-долу „Кодекс“). Съгласие за обработка и разкриване на лични данни.

Информация относно събиране на данни онлайн.

Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2003 г., наричан „Кодекс за защита на личните данни“ (наричан по-долу „Кодекс“), предвижда защита на физически лица и други субекти по отношение на обработката на лични данни. В качеството си на администратор на лични данни (наричан по-долу „администратор на лични данни“), Faber S.p.A. използва уебсайта като средство за предоставяне на информация за своите услуги и като инструмент за събиране на лични данни. В съответствие с горепосочените разпоредби, обработка на такива данни ще се извършва в съответствие с принципите на честност, законност и яснота и ще защитава поверителността и правата на потребителите на уебсайта.

През времето, което посетителите прекарват в уебсайта, компютърната система на администратора на лични данни ще събира различни технически данни, като например IP адрес, вид на браузъра, операционна система, хост и URL на източника. Администраторът на лични данни може да използва тези данни в обобщена и анонимна форма за статистически цели по отношение на достъпа до уебсайта. Тези данни няма да бъдат съобщавани или разкривани на трети лица.

Относно съобщенията по електронната поща администраторът на лични данни, като напълно спазва кодекса, ще събира спонтанно предадени лични данни (в това число адреса на електронната поща) с оглед на последващата им регистрация за цели, които са в съответствие с взаимодействията, проявени от потребителя, и за период от време, необходим за проверката и оценката на предоставените указания, за да обменя информация или контакти.

Обработка ще засяга само обикновени данни. Наличието на каквито и да било данни, които се квалифицират като „чувствителни“ (съгласно чл. 4 от Кодекса) ще доведе до незабавно унищожаване на съответното съобщение, уведомление или информация, предоставени от потребителите.

Данните, събрани в специалните раздели на уебсайта, могат да се предават на други субекти, за да се изпълнят направените заявки. В такива случаи винаги ще се иска предварително разрешение, което може да се предостави онлайн чрез поставяне на отметка в поле.

Потребителите на уебсайта трябва да бъдат запознати с факта, че предаването на данни по интернет не може да се счита за потвърждение да се извърши нещо, различно от правилното прилагане на стандартите за сигурност, наложени от действащите разпоредби.

 

Faber използва „бисквитки“, за да проследява статистически данни за посещенията в уебсайта в Google Анализ.
Google Анализ използва собствени „бисквитки“ предимно за генериране на отчети относно взаимодействията на потребителите с уебсайтовете. Тези „бисквитки“ се използват за съхранение на нелична информация. Браузърите не споделят собствени „бисквитки“ в различни домейни. Можете да откажете да използвате „бисквитки“, като направите съответните настройки във вашия браузър (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari и т.н.). Това може да ви попречи да използвате някои функции в този уебсайт.
Като използвате уебсайта на Faber, вие давате своето съгласие за обработка на вашите данни от Google.

За повече информация относно „бисквитките“ в Google Анализ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631
Администраторът на лични данни е FABER SPA със седалище на адрес: viale XIII Luglio, 160 – 60044 Fabriano (AN); тел.: (+39) 0732 6911 – факс: (+39) 0732 691233

Потребителите, които изпращат своите лични данни чрез специалните раздели в уебсайта на администратора на лични данни и/или по електронната поща, могат по всяко време да упражнява своите права по отношение на администратора на лични данни в съответствие с чл. 7 от Законодателен декрет № 196/2003, чийто пълен текст се представя тук за по-голяма яснота.

Законодателен декрет № 196/2003, член 7
Право на достъп до лични данни и други права.

 1. Субектът на данните има право да получи потвърждение за наличието или липсата на лични данни, свързани с него, дори ако те все още не са регистрирани, както и да получи тези данни в разбираема форма.

 

 1. Субектът на данни има право на информация относно:
  а) източника на личните данни;
  б) целите и методите на обработка;
  в) използваната логика, ако обработката се извършва с помощта на електронни инструменти;
  г) идентификационните данни относно администратора на лични данни, лицата, обработващи данни, и представителя, определен в съответствие с член 5, подточка 2;
  д) субектите или категориите субекти, на които личните данни могат да се предават или които биха могли да се запознаят с тях в качеството им на определен представител на територията на държавата-членка, лице, обработващо данни, или друго(и) лице(а), отговарящо(и) за обработката на данните.
 2. Субектът на данни има право да получи:
  а) актуализиране, изменение или, когато има пряк интерес, интегриране на данни;
  б) отмяна, анонимизация или блокиране на каквито и да било данни, обработени в нарушение на закона, в това число данни, които не е задължително да се съхраняват за целите, за които са били събрани и впоследствие обработени;
  в) доказателство, че операциите, предвидени в букви а) и б), са били съобщени, включително по отношение на тяхното съдържание, на онези, на които данните са били съобщени или разкрити, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с използване на средства, които очевидно не съответстват на правото им на защита.
 3. 4. Субектът на данни има право да възрази, изцяло или частично:
  а) въз основа на законни основания, на обработката на лични данни, касаещи него, дори ако това е уместно за целите на събирането на данни;
  б) на обработката на лични данни, касаещи него, извършвана с цел изпращане на реклама, публичност или информация за директни продажби или за извършване на пазарно проучване или проучвания на търговска информация.

 

За да упражни правата, предвидени в чл. 7 от горепосочения закон, въпросният субект на данни следва да отправи искането си до администратора на лични данни: Faber S.p.A.