Lahtiütlemine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE

Avalikustamine on vastavuses seadusakti nr 196/03 paragrahv 13 ja vastavatele lisadele ja kogumikele. „Isikuandmete kaitse koodeks” (edaspidi „Koodeks”. Nõusolek andmetöötlusega ja avalikustamine

Teavet andmete kogumise kohta võrgu režiimis

Seadusaktis nr 196, 30. juunist 2003, nimega „Isikuandmete kaitse koodeks”, edaspidi „koodeks”, on toodud sätted isikute ja teiste subjektide isikuandmete töötlemise kaitse tagamiseks. Andmete kontrollerina (edaspidi nimetatud „andmete kontrolleriks”) kasutab Faber S.p.A. veebisaiti vahendina teabe andmiseks oma teenuste kohta ja töövahendina isikuandmete kogumiseks. Vastavalt eespool toodud tingimustele, toimub selliste andmete töötlemine vastavalt järgmistele põhimõtetele, sh ausus, seaduslikkus ja selgus ning konfidentsiaalsuse ja veebisaidi kasutajate õiguste kaitse.

Aja jooksul, mil külastajad viibivad veebisaidil, kogub andmete kontrolleri arvutisüsteem teatud tehnilisi andmeid, nagu andmeid IP-aadressi, brauseri tüübi, operatsioonisüsteemi, hosti ja allika URL-i kohta. Andmete kontroller võib neid andmeid kasutada koondatult ja anonüümses vormis veebisaidi külastatavuse statistika uurimiseks. Selliseid andmeid siiski ei edastata ega avaldata kolmandatele osapooltele.

E-posti sõnumite suhtes võib andmete kontroller, täielikus vastavuses koodeksiga, koguda spontaanselt edastatud isikuandmeid (k.a e-posti aadress), hallata nende arhiveerimist eesmärgil, mis on kooskõlas kasutajate omavahelise avaliku suhtluse manifestigaajavahemikul, mis on vajalik kirjeldatud näidustuste kontrollimiseks ja hindamiseks, ning teabe või kontaktide vahetamiseks.

Töötlemine puudutab vaid tavaandmeid. Kui peaks olema tegemist andmetega, mis kvalifitseeruvad “tundlikeks” (nagu on kirjeldatud  koodeksi paragrahvis 4, siis hävitatakse kasutajate sellise sisuga sõnumid, avaldused või suhtlus viivitamatult.

Veebisaidi spetsiaalsetest jaotistest kogutud andmed võidakse edastada teistele subjektidele, vastavalt nende päringute täitmiseks. Sellistel juhtudel nõutakse alati eelnevat nõusolekut, mis toimub vastava andmeruudu märkimisega.

Veebisaidi kasutajad peavad olema kindlad, et andmete edastamist interneti kaudu ei loeta siduvaks mingi muu sooritamiseks, kui ainult vastavuses õigesti rakendatud turvastandarditele, nagu eespool kirjeldatud.

Faber kasutab Google’i Analyticsi küpsiseid veebisaidi külastamise kohta kogutud statistika jälgimiseks.
Google Analytics kasutab esimese osapoole küpsiseid kasutajate veebisaitides suhtlemise aruannete genereerimiseks. Neid küpsiseid kasutatakse isikuandmetest erinevate andmete salvestamiseks. Brauserid ei jaga esimese osapoole küpsiseid teistele domeenidele. Küpsiste kasutamisest saate keelduda, valides oma brauseris (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari jne) vastava sätte. Sellega võite selle veebisaidi mõned funktsioonid keelata.
Faberi veebisaidi kasutamisel nõustute, et Google’ võib teie andmeid töödelda.

Lisateavet Analytics-tüüpi küpsiste kohta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631

Andmete kontroller on FABER SPA, peakorter XIII Luglio tänav, 160 – 60044 Fabriano (AN), tel: (+39) 0732 6911, faks (+39) 0732 691233.

Kasutajad, kes saadavad oma isikuandmeid ja/või meile andmekontrolleri veebisaidi spetsiaalsete jaotiste kaudu, võivad mistahes ajal kasutada oma õigusi andmekontrolleri vastu, nagu seaduseakti  nr 196/2003 paragrahv 7-s on sätestatud ja mis selguse huvides on järgnevalt täis mahus esitatud.

Seadusakt nr 196/2003, paragrahv 7
Isikuandmetele juurdepääsu õigus ja muud õigused.

 1. Andmete omanikul on õigus saada teada ja saada suhtluskanali kaudu arusaadavas vormis kinnituse, kas tema isikuandmed on olemas või on mingil muul viisil säilitatud, isegi kui need pole registreeritud.
 2. Andmete omanikul on õigus teada:
  a) isikuandmete allikat;
  b) nende töötlemise eesmärki ja viisi;
  c) rakendatud loogikat, kui töötlemine toimub elektrooniliselt;
  d) andmekontrollerit identifitseerivat teavet, töötlemise kuupäeva, ja kindlaksmääratud esindajat vastavalt paragrahv 5, koma 2-le.
  e) subjekte või subjektide kategooriat, kellele isikuandmed võidi edastada või kes on määratud vastutavaks esindajaks nende töötlemise eest riigi territooriumil, andmete töötlejaks või muuks andmete töötlemise eest vastutavaks isiku(te)ks.
 3. Andmete omanikul on õigus teada:
  a) kas andmeid värskendati, muudeti või millal tekkis seaduslik huvi andmete koondamiseks.
  b) kas mistahes töödeldud andmeid tühistati, anonümiseeriti või blokeeriti seadust rikkudes, k.a andmed, mida pole ilmtingimata vaja säilitada eesmärkidel, milleks nad koguti ja hiljem töödeldi.
  c) tõendeid selle kohta, kas punktides a) või b) kirjeldatud toimingutest, k.a nende sisust, teavitati neid, kelle andmeid edastati või avalikustati, v.a juhul kui see osutus võimatuks või andmeid kasutati viisil, mis oli ebaproportsionaalne kaitstud õigusega.
 4. Andmete omanikul on õigus kas täielikult või osaliselt keelata:
  a) isikut ennast puudutavate isikuandmete töötlemine seadusest lähtuvalt, isegi kui see võiks toimuda andmekogumise eesmärgile sobival viisil.
  b) enda isikuandmete töötlemine viisil, mille eesmärgiks on reklaami saatmine, avalikustamine või otsese müügiteabe saatmine või turuuuringute või ärilise teabe uuringute läbiviimine.

Eespoolnimetatud seaduse paragrahv  7-s toodud õiguste kasutamiseks peab asjasthuvitatud andmete omanik saatma vastava taotluse andmete kontrollerile: Faber S.p.A.