Izjava o neprihvatanju odgovornosti

OBELODANJIVANJE PODATAKA PRILIKOM OBRADE LIČNIH PODATAKA

Obaveštenje, u skladu sa čl. 13 Zakonodavnog dekreta 196/03 i daljih izmena i dopune. „Kodeks o zaštiti ličnih podataka“ (u daljem tekstu „Kodeks“). Saglasnost za obradu podataka i njihovo obelodanjivanje.

 

Informacije o prikupljanju podataka onlajn.

Zakonodavnim dekretom br. 196 od 30.06.2003, pod nazivom „Kodeks o zaštiti ličnih podataka“  (u daljem tekstu: „Kodeks“), predviđa se zaštita pojedinaca i drugih subjekata u pogledu obrade ličnih podataka.  Kao kontrolor podataka (u daljem tekstu: „kontrolor podataka“), društvo Faber S.p.A. koristi veb-sajt kao sredstvo za obezbeđenje informacija o svojim uslugama i kao instrument za prikupljanje ličnih podataka. U saglasnosti sa gorenavedenim odredbama, obrada takvih podataka obavljaće se u skladu sa principima čestitosti, zakonitosti i jasnosti, kao i u saglasnosti sa principima zaštite poverljivosti podataka i prava korisnika veb-sajta

Tokom vremena koje posetioci provedu na veb-sajtu, računarski sistem kontrolora podataka će prikupiti niz tehničkih podataka kao što je IP adresa, tip pretraživača, operativni sistem, matični i izvorni URL. Kontrolor podataka može da koristi te podatke, u zbirnoj i anonimnoj formi, za statističke svrhe u pogledu pristupa veb-sajtu. Međutim, ti podaci neće biti saopšteni ili obelodanjeni trećim licima.

U pogledu imejl poruka, kontrolor podataka će, uz potpuno poštovanje Kodeksa, prikupljati lične podatke (uključujući i imejl adresu) koji se spontano prenose, a potom će ih arhivirati za svrhu koja je u saglasnosti sa interakcijama koje je pokazao korisnik i tokom perioda neophodnog za proveru i procenu navedenih indikacija, radi razmene informacija ili kontakata.

Obrada se odnosi samo na obične podatke. Prisustvo bilo kog podatka koji je kvalifikovan kao „osetljiv“ (u saglasnosti sa članom  4. Kodeksa) podrazumeva trenutno uništavanje relevantne poruke, objave ili saopštenja korisnika.

Podaci prikupljeni u posebnim odeljcima veb-sajta mogu biti saopšteni drugim subjektima da bi se ispunili dostavljeni zahtevi. U takvim slučajevima biće uvek neophodno prethodno ovlašćenje i ono se može dati onlajn, označavanjem određenog polja.

Korisnici veb-sajta treba da budu svesni činjenice da se ne može smatrati da je prilikom prenosa podataka preko interneta obavezno da se čini bilo šta drugo osim korektne primene standarda bezbednosti koje nameću odredbe važećih propisa.

 

Faber koristi kolačiće (cookies) za praćenje Google analitike radi vođenja statistike o posećivanju veb-sajta.
Google analitika koristi kolačiće prve strane (first-party cookies) pre svega za izradu izveštaja o interakcijama korisnika sa veb-sajtovima. Ti kolačići se koriste za skladištenje neličnih podataka. Pretraživači ne koriste zajednički kolačiće prve strane po domenima. Vi možete da odbijete da koristite kolačiće selektovanjem odgovarajućih parametara na svom pretraživaču (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd.). To bi moglo da onemogući upotrebu nekih svojstava ovog veb-sajta.
Prilikom korišćenja veb-sajta Faber, vi ste saglasni da Google može da obrađuje Vaše lične podatke.

Za više informacija o kolačićima Google analitike: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631
Kontrolor podataka je FABER SPA sa glavnim sedištem u viale XIII Luglio, 160 – 60044 Fabriano (AN); Tel. (+39) 0732 6911 – Fax (+39) 0732 691233

Korisnici koji šalju svoje lične podatke preko posebnih odeljaka na veb-sajtu kontrolora podataka i/ili preko imejla mogu u svakom trenutku da ostvare svoja prava protiv kontrolora podataka, u saglasnosti sa  članom 7. Zakonodavnog dekreta br. 196/2003 koji je, radi jasnosti, ovde reprodukovan u celini.

Zakonodavni dekret br. 196/2003, član 7. Pravo pristupa ličnim podacima i druga prava.

1. Subjekat podataka ima pravo da dobije potvrdu o postojanju ličnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako oni tek treba da se registruju, kao i saopštenje tih podataka u razumljivoj formi.

2. Subjekat podataka ima pravo na informacije o:
a) izvoru ličnih podataka;
b) svrhama i metodama obrade podataka;
c) primenjenoj logici ukoliko se obrada podataka vrši pomoću elektronskih instrumenata;
d) identifikacionim podacima u vezi sa kontrolorom podataka, obrađivačem podataka i zastupnikom koji je imenovan u saglasnosti sa članom 5, tačka 2;
e) subjektima ili kategorijama subjekata kojima lični podaci mogu da budu saopšteni ili koji bi mogli da saznaju te podatke u svojstvu imenovanog zastupnika na teritoriji države, obrađivača podataka ili drugog lica zaduženog za obradu podataka.

3. Subjekat podataka ima pravo na:
a) ažuriranje, izmenu ili, kada postoji stečeni interes, integraciju podataka;
b) poništenje, anonimizaciju ili blokiranje bilo kog podatka obrađenog uz kršenje zakona, uključujući i podatke koji ne moraju nužno da se čuvaju za svrhu za koju se prikupljeni i zatim obrađeni;
c) dokaz da su operacije predviđene pod tačkama a) i b) prijavljene, uključujući i njihov sadržaj, i onim licima kojima su podaci saopšteni ili obelodanjeni, osim ukoliko to nije moguće ili iziskuje upotrebu sredstava koja su očigledno u disproporciji sa pravom koje se štiti.

3. Subjekat podataka ima pravo da uloži prigovor, u celini ili delimično:
a) po zakonskom osnovu, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega čak i kada se ona obavlja za datu svrhu prikupljanja podataka;
b) na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, a koja se obavlja za svrhu slanja reklamnih i propagandnih informacija ili informacija o direktnoj prodaji, ili za svrhu istraživanja tržišta ili pregleda komercijalnih informacija.

Da bi ostvario prava predviđena članom  7. gorenavedenog zakona, subjekat podataka treba da dostavi svoj zahtev kontroloru podataka. Faber S.p.A.